Styrelse

Aktiva styrelser skapar mervärde

Ett styrelsearbete med fokus på strategi, målstyrning och omvärldsbevakning, där styrelsemedlemmarna aktivt bidrar med sin kunskap och erfarenhet för att nå företagets långsiktiga mål och förverkliga dess vision, skapar värde för företaget. Det gäller inte minst i kommunala bolag, ett område där jag specialiserat mig.

Affärsmässig samhällsnytta

Uttrycket har myntats av KFS – numera Sabona, en bransch- och arbetsgivarorganisation för kommunägda bolag. Under senare år har många kommunala verksamheter flyttat från förvaltningar till kommunala aktiebolag. Målet har varit mer effekt styrning och förvaltning. Genom att samla flera bolag i en koncern finns även fördela med att kunna utjämna resultatet över flera år.

En påtaglig skillnad mellan kommunala aktiebolag och andra är syfte och ändamål. Privata bolag har som huvudmål att leverera avkastning till ägarna på det kapital de satsats i företaget. Kommunala bolag har som huvudmål att leverera samhällsnytta genom affärsmässighet och inom ramarna för de kommunala befogenheterna.

En annan stor skillnad är de speciella förhållanden som en styrelse i kommunala bolag arbetar under och de krav som ställs på dem med tanke på bland annat tillsättning av ledamöter, Sekretess- och Offentlighetsprincipen samt Lagen om offentlig upphandling.

Tillsammans med en erfaren kommunjurist har jag tagit fram en styrelseutbildning som fokuserar på de speciella utmaningar som kommunägda bolag ställs inför. Ett antal konkreta praktikfall används för att tydliggöra skillnaderna.

Efter kursen finns möjlighet att avlägga ett skriftligt prov som efter godkännande renderar ett diplom som visar på de nya kunskaperna.

Styrelseutvärdering

Svensk kod för bolagsstyrning förordar en regelbunden och systematisk utvärdering av styrelsens och verkställande direktörens prestationer för att fortlöpande utveckla arbetet. Den kan utföras på många olika sätt.

Kontakta mig så kan vi tillsammans komma fram till vilken nivå av utvärdering som passar just din styrelse.

Facilitator på styrelse-kickoff

Nytt år, ny ordförande eller nya ledamöter? En styrelse är en stor investering för ett bolag. En årlig kickoff där ni med hjälp av mig som extern facilitator lägger grunden till den kultur ni vill ha och skapar förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete säkerställer en god avkastning på investeringen. Ni ges även tillfälle att umgås lite mer informellt för att lära känna varandra, vilket är en bra grund för det arbete som ligger framför er.

Upplägg av effektivt och värdeskapande styrelsearbete

Tillsammans går vi igenom underlagen för ert styrelsearbete och säkerställer att era styrelserutiner bidrar till ett effektivt och värdeskapande styrelsearbete. Vi går igenom årscykeln, VD-instruktionen, Styrelsens arbetsordning, Rapport- och attestinstruktionen, Kallelse, Agenda, Protokoll med uppföljningslista mm. Vi tittar även på er process för strategiarbetet. Om ni saknar något av dessa dokument tar vi fram lämpliga förslag som ni kan implementera.

Styrelseutbildning för aktiebolagsstyrelser, ekonomiska och ideella föreningar samt stiftelser.

Styrelseutbildningarna bygger på teoriavsnitt varvat med dialog kring olika problemställningar, fallstudier och erfarenhetsutbyte. För den som så önskar erbjuds ett prov som efter godkännande berättigar till ett diplom som visar vilka kunskaper som inhämtats.

Utbildningen läggs upp så att den passar er nivå, agenda och verksamhet.

Skräddarsydda styrelseutvecklingsprogram

I samråd med ordförande, VD och/eller ägare diskuterar vi vad ni behöver i just er styrelse. Därefter gör jag ett förslag som passar er där ni befinner er i er utveckling.

Erbjudande

Kontakta mig för en kostnadsfri konsultation om vad just ni behöver för  att utveckla ett värdeskapande styrelsearbete.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta mig. Jag svarar inom kort.