Teamutveckling

Frigör kraften i teamet

Du som leder ett team eller tillhör ett, får hjälp och stöd att frigöra kraften i teamet så att ni når era mål på utsatt tid och inom given budget. Vi utgår från era mål och fokuserar på strategi, målstyrning och affärsnytta.

Du får även verktyg för att förbättra kommunikationen och för hantera konflikter.

Dagens arbetsplatser består av en mängd olika team: korsfunktionella som en ledningsgrupp, virtuella team där medlemmarna finns på olika geografiska platser, forskarteam, projektteam, utvecklings- eller säljteam. De flesta team har pressen på sig att i en rasande fart formera sig, skapa resultat och omgruppera sig. Detta ställer speciella krav på teamet och dess ledare. Under de närmaste 20 åren kommer de mest framgångsrika organisationerna vara de som lär sig maximera kraften i sina team.

Team Coaching International, TCI, i USA har utvecklat ett mätverktyg och en metod för att frigöra potentialen i team så de lättare kan nå sina mål. Metoden fokuserar på medlemmarnas sätt att interagera vilket bidrar till ökad arbetstillfredsställelse och till att team växer genom sina framgångar. Det i sin tur ger en spridningseffekt i organisationen när teammedlemmar tar med sig sina positiva erfarenheter till andra team som de ingår i.

Målet med en Team Diagnostic™-process är att en grupp under 6-12 månader utvecklas från ett antal kompetenta individer som är specialister inom sina respektive områden till ett högpresterande, långsiktigt uthålligt team, som inspirerar varandra att förverkliga företagets lång och kortsiktiga mål.

Team Diagnostics™ processen är ett praktiskt sätt att

  • mäta nuläge och utveckling av teamet som ett system
  • definiera de styrkor som teamet behöver utveckla för att vara framgångsrikt
  • lyfta fokus från enskilda medlemmars inbördes relationer till teamet som helhet

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Jag svarar inom kort.

D-processen är en strukturerad process som skräddarsys till den aktuella situationen.

Processen leds av två auktoriserade facilitatorer. I komplett utförande består den av sex steg och sträcker sig över 8-12 månader:

Behovsanalys
Intervju med teamets ledare.
Nulägesanalys (TD)
Analys av teamets produktivitet och positivitet med verktyget Team Diagnostic™. Generering av teamrapport.
Workshop
Presentation av resultaten i teamrapporten. Processarbete. Framtagning av plan för teamets utveckling. Hålls utanför företaget.
Coaching
Ett möte per månad med hela teamet, över 6 månader. Hålls på företaget.
Resultatanalys (TD)
Uppföljande analys med TD-verktyget.
Uppföljande workshop
Presentation av teamrapport. Feedback till teamet. Hålls på företaget.

Den centrala delen i TD-processen är en analys av teamets produktivitet och positivitet (samarbetsklimat). Analysen baseras på individuella och konfidentiella enkätsvar som teamets medlemmar ger via on-line-verktyget Team Diagnostic™ (tidigare kallad TDA – Team Diagnostic™ Assessment).

Enkäten genomförs dels i början (nulägesanalys) och dels i slutet (resultatanalys) och består av 80 frågor. Till dessa kan teamet lägga fem egna öppna frågor. Utifrån resultaten i nulägesanalysen coachas teamet på systemnivå.

Enkäten finns på 20 språk, bland annat svenska, danska och engelska och tar ca 20 minuter att besvara.

Analysen görs med avseende på 14 teamkompetenser:

Produktivitet

Proaktivitet
Mål & strategier
Teamledarskap
Beslutsfattande
Ansvar & roller
Gemensam riktning
Resurser

Positivitet

Konstruktiv samverkan
Tillit
Respekt
Kamratskap
Optimism
Värdesättande av mångfald
Kommunikation

Ur analysen skapas en rapport som beskriver teamets produktivitet och positivitet i diagramform med tre nivåer av detaljering.

Teamrapporten beskriver teamets läge ifråga om produktivitet och positivitet och de 14 teamkompetenserna. Beskrivningen sker med hjälp av olika typer av diagram och med olika grader av detaljering. Två exempel på diagram är kvadrantdiagrammet och det polära diagrammet.

Efter det att resultatanalysen genomförts skapas diagram som sammanfattar teamets utveckling genom TD-processen.

Kvadrantdiagrammet och det polära diagrammet nedan visar hur ett teams förmågor kan utvecklas genom TD-processen.

finansbolag-footprint

Exempel på hur ett team har utvecklat sin produktivitet och positivitet genom TD-processen

finansbolag-polart

Exempel på hur ett team har utvecklat sina teamkompetenser genom TD-processen.


Quad Matrix ©2010 Team Coaching International, used with permission

Säkra er investering med Team Coaching Nordics ROI-tjänst

Investeringar i teamutveckling formuleras och genomförs med en övertygelse och förväntan om att de ska stärka företagets affärer. Slutresultatet upplevs också ofta som gott. I många fall saknas emellertid mått på vilken avkastning som investeringen gett, i reella affärstermer.

Med ROI-tjänsten från Team Coaching Nordic får ni större och dokumenterad avkastning på era investeringar i teamutveckling. Med tjänsten får ni

  • Prognos på affärsnyttan
  • Större affärsnytta
  • Dokumenterat mått på affärsnyttan
  • Feedback till deltagarna

Ladda ner pdf fil här

TD-processen bygger på internationell forskning kring teams funktion och prestation. Detta är några exempel på litteratur som beskriver forskningen:

American Psychological Association: American Psychologist. Positive psychology (special issue). Washington, D.C., 2000.

Blake, Robert Rogers and Mouton, Jane Srygley: The Managerial Grid – Key Orientations For Achieving Production Through People. Gulf Pub. Co., Houston, 1975, 1964.

Buckingham, Marcus and Clifton, Donald O: Now, Discover Your Strengths. New York, The Free Press, 2001.

Cooperrider, David L. and Srivastva, Suresh: Appreciative Inquiry in Organizational Life. Research in Organizational Change and Development, Vol.1, 1987, s 129-169.

Goleman, Daniel; Boyatzis, Richard and McKee, Ann: Primal Leadership – Realizing the Power of Emotional Intelligence. Harvard Business School Press, 2002.

Gottman, John: The Relationship Cure – A 5 Step Guide to Strengthening Your Marriage, Family, and Friendships. Three Rivers Press, New York, 2002

Jon R. Katzenbach, Jon R. and Smith, Douglas K: The Wisdom of Teams – Creating the High Performance Organization. Harvard Business School Press, 1992.

Senge, Peter M: The Fifth Discipline – The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday, 1994.

Suresh Srivastva, Suresh and Cooperrider, David L: Appreciative Management and Leadership – The Power of Positive Thought and Action in Organizations. Jossey-Bass Inc., 1990.

Frågor & svar

Här får du svar på följande frågor:

Ett team är ett väl sammansvetsat lag med uppgiften att leverera ett specifikt resultat.

Teamets medlemmar respekterar och kompletterar varandra, har gemensamma mål och sätter lust och glädje i högsätet. Medlemmarna är medvetna om att teamet överträffar de resultat som enskilda individer kan leverera. Eller med andra ord: i ett väl fungerande team är helheten större än summan av delarna.

Medlemmarna är klara över uppdragets art och ser till att kreativiteten och effektiviteten är hög. Teamets fokus är tydligt och man är eniga om att hålla sig inom uppdragets ramar vad gäller kostnader och tider. Leverans och värdeskapande är honnörsord.

Goda exempel på framgångsrika team finner man i sportvärlden. T ex i fotboll och segling.

Mätningen görs med avseende på 14 teamkompetenser som alla bidrar till att göra team högpresterande och hållbara.

Läs mer här

Mätningen kan för närvarande göras på 20 olika språk.

En grupp är en samling av individer, i många fall bildad av organisatoriska skäl. Gruppen har som uppgift att leverera resultat men ofta ligger fokus på relationer och på att få jobbet gjort. Man har inte tydliggjort vilka värderingar och förutsättningar som råder och kvalitet och resultat varierar. En grupp har sällan kul. ”Vi gör vad vi måste göra.”

I en grupp är det ledaren som beslutar och delegerar, arbetet utförs individuellt av medlemmarna och man svarar individuellt inför ledaren. I motsats till ett team där medlemmarna diskuterar, beslutar och levererar resultat tillsammans.

Teambuilding är aktiviteter och övningar som genomförs för att öka sammanhållning och samverkan i teamet eller gruppen. Aktiviteterna är ofta fysiska och kan ta allt mellan ett par timmar och 1-2 dagar. Kan ge många minnesvärda och goda upplevelser men effekterna i vardagsarbetet är ofta begränsade och kortvariga.

I teamcoaching utvecklas teamet utifrån gemensamma behov mot ett specifikt mål. Utvecklingen sker under 8-12 månader genom coaching, handlingsplaner och teamkontrakt. Detta skapar varaktiga förändringar i attityder och arbetssätt. Och konkreta resultat i vardagsarbetet.

Svaret är enkelt: varje team har potential att leverera mer!

Framgångsrika team inser värdet av teamutveckling. Man vet att man kan bli bättre, man vill utvecklas, man vill överträffa resultaten i det förra projektet.

I framgångsrika team är medlemmarna måna om varandras utveckling och välbefinnande. Hur kan jag bli bättre på att ge och ta emot feedback? Hur kan jag bidra till att mina teamkamrater utvecklas i sina roller? Ett extraordinärt team tar fram en utvecklingsplan för varje teammedlem anpassad till det sammanhang som teamet verkar i.

Resultatet är beroende på medlemmarnas attityd och hur mycket arbete man lägger ner.

Mätningar visar att produktivitet och positivitet (samarbetsklimat) förbättras med upp till 25-30 % i uppdrag som Team Coaching Nordic genomför.

Processen skräddarsys till den aktuella situationen och varierar därmed i tid och innehåll.

En komplett process består typiskt av behovsanalys, mätning av nuläget, workshop, coaching, mätning av resultat och resultatredovisning. Med fördel läggs en ROI-process (Return On Investment) in parallellt med teamutvecklingen för att öka och verifiera affärsnyttan. En komplett process tar 10-12 månader.

Läs mer om processen här.

Nulägesanalys med workshop

En mätning av teamets nuläge görs med verktyget Team Diagnostic™ assessment följt av en workshop där resultaten presenteras och analyseras. Detta ger teamledaren en värdefull bild av var teamet står ifråga om produktivitet och positivitet (samarbetsklimat) och en inblick i hur teamets effektivitet och välbefinnande kan utvecklas. Innebär en arbetsinsats per medlem på cirka en dag.

Team Leader View™

Är en möjlighet för dig som teamledare att få en samlad bild av hur du ser på teamets produktivitet och positivitet (samarbetsklimat). Innebär en mätning med verktyget Team Diagnostic™ följt av en genomgång av resultaten.

Med Team Coaching Nordic får ni en process som verkar över tid och på ett djupare plan vilket skapar en varaktig och hållbar förändring i teamets kultur, arbetssätt och kommunikation. Med reell affärsnytta och större arbetsglädje som resultat!

Resultaten nås genom en unik kombination av mätning och systemcoaching (coaching av teamet som helhet) med understöd av en ROI-process. Allt under ledning av facilitatorer med stor erfarenhet från ledarskap och affärsutveckling.

Till hands har vi ett internationellt resursnätverk av 500 facilitatorer med erfarenheter från över 1 000 genomförda uppdrag.

Vi använder on-line-verktyget Team Diagnostic™. Medlemmarna loggar in och besvarar en enkät individuellt och anonymt. Mätningen tar ca 20 minuter. Resultaten presenteras sammanställt för teamet som helhet.

Inför mätningen har vi haft ett möte med teamet där vi presenterar syfte, upplägg och formerna för mätningen.