Verktyg

Metoder, analysverktyg och kurser

Det finns mängder av olika metoder och verktyg på marknaden. Vilket eller vilka är bäst? Eftersom jag tror att vår förmåga att se andra människor och att kommunicera är grundläggande för ett gott ledarskap, har jag noga valt metoder och verktyg utifrån vissa grundkriterier:

 • att metoderna hjälper dig att se och använda det bästa hos dig själv och människor omkring dig
 • att metoden hjälper dig frigöra din inneboende kraft för att nå dina mål
 • att det är en välrenommerad och spridd metod
 • att teorierna bakom metoden och mätverktygen grundas på forskning och beprövad erfarenhet
 • att mätverktygen har hög validitet och reliabilitet (Validitet står för att det som mäts är relevant i sammanhanget. Reliabilitet står för att mätningen är tillförlitlig).
Metoder

Co-Active coachning –Frigör din inneboende kraft och nå dina mål!

Co-active coaching hjälper dig att se och använda det bästa hos dig själv och människor omkring dig. Det hjälper dig frigöra din inneboende kraft för att nå dina mål. Som din coach stödjer jag dig i livets berg och dalbana genom att lyssna nyfiket, peka på samband, ge dig utmanande uppgifter och uppmuntra dig. Metoden har utvecklats av Coaching Training Institute, CTI, som under de senaste 30 åren utbildat fler än 50 000 coacher över hela världen med fokus på hög kvalitet och integritet.
Efter ett årslångt certifiseringsprogram, dokumenterad coacherfarenhet och omfattande kontinuerlig vidareutbildning kan jag idag  titulera mig CPPC, PCC enligt International Coach Federation, ICF, regelverk. ICF är ett världsomspännande yrkesförbund för coacher med högt ställda etiska regler.

Team Diagnostic™ – Skapa ett ”dream team”

Team Diagnostic™ TD, är ett mätverktyg och en unik metod för teamutveckling inom organisationer och näringsliv utifrån systemtänkande. Det baseras på forskning och beprövad erfarenhet om hur man skapar långsiktigt hållbara och effektiva team. Verktyget är utvecklat av Team Coaching International i USA och utgår från antagandet att ett bra samarbetsklimat och fokus på produktivitet ger hög effektivitet.

Metoder för att bygga team har funnits under lång tid. Från extrema överlevnadsövningar till djuplodande psykoanalyser. Team Diagnostic™ skiljer sig från andra metoder på marknaden främst genom att den ser teamet som ett system. Systemvetenskapen definierar ett system som ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål. Hur bra eller dåligt systemet fungerar beror på samspelt mellan systemets komponenter. Teamets kultur påverkar individerna och spelar en avgörande roll för det resultat som teamet uppnår.

Team Diagnostic™ processen erbjuder:
• ett verktyg som mäter teamet som ett system och som visar hur teamet utvecklats över tid.
• en fungerande modell som definierar inom vilka områden teamet behöver utvecklas för att fungera optimalt.
• en ny syn på team som tar fokus från de individuella medlemmarnas inbördes relationer för att istället fokusera på teamet där helheten är större än summan av delarna.

ORSC – Organizational Relationsship System Coaching

ORSC är en metod som arbetar med relationer utifrån ett Systemtänkande™ för att frigöra kraften och potentialen i alla relationer. ORSC utgår från att det finns gemensamma drag i alla relationssystem. Det gäller vår relation till oss själva, par, grupper, team, organisationer, samhällen eller mellan nationer. Alla relationer har en livscykel, oavsett om det är en livslång nära relation eller en professionell relation som varar ett par timmar, en dag eller över längre tid. Att avsluta en relation är en naturlig del av systemets cykel och det är viktigt att ta vara på de lärdomar som vi fått för att nyttja dem i andra relationer. Enligt ORSC synsätt är konflikter grunden till konstruktiv utveckling av relationen. Genom att använda de metoder för Systemtänkande som ORSC har utvecklat kan alla relationer förbättras, från start till upplösning.

 Strengths Finder -Utveckla dina styrkor och bli en vinnare!

Sedan 2008 har TCN utvecklat en metod för både individer och team baserat på Tom Raths bok Strengths Finder 2.0. Metoden har visat sig enkel att använda och har blivit ett uppskattat sätt att hitta konkreta och verksamma sätt för medarbetare att använda sina styrkor för att nå sina egna och företagets mål. Verktyget kan användas separat eller i kombination med andra verktyg.

I artikeln Satsa på dina styrkor (pdf) beskrivs hur styrkor används inom sport och arbetsliv. Den innehåller även konkreta tips till dig som är chef eller medarbetare om vad du bör göra för att skapa en bättre arbetsvardag.

Donald O Clifton, som kallas styrkepsykologins fader och den positiva psykologins förfader, arbetade under 50 år med att utveckla ett instrument för människor att hitta de talanger ur vilka de kan utveckla sina styrkor. Tom Rath och Gallupinstitutet har tagit fram ett test som visar på dina mest utmärkande talanger grundat på Cliftons arbete. Gallup har visat att de som identifierar sina talanger och utvecklar dem till styrkor som de får använda i sitt dagliga arbete, har ett sex gånger större engagemang i arbetet än de som inte har denna möjlighet. Dessutom upplever de en större livskvalitet.

Duo-coaching – Utveckla en effektiv kommunikationsstrategi som tar delat ledarskap till nya höjder

Duo-coaching fokuserar på att utveckla samarbetet mellan två personer, snarare än på varje individ för sig. Det är en tydlig metodik grundad på systemteori kombinerat med ett coachande förhållningssätt. Duo-coaching är väl beprövad och använd på arbetspar sedan 2009.

För vem

En duo kan vara en chef och en medarbetare eller två chefer som vill skapa en hållbar plattform för samarbete och kommunikation.

Duo-coaching används effektivt

 • vid introduktion av ny medarbetare
 • när kollegor vill kommunicera effektivare
 • för att öka lönsamhet, försäljning och resultat
 • för att lösa befintliga samarbetsproblem

Duo-coaching för ledarskap ger

 • bättre strategisk ledning av individer
 • utveckling av ledarskap och coaching
 • underlättar konstruktiv feedback

Duo-coaching för individuell utveckling

 • underlättar samarbete med andra
 • skapar större förmåga att se sina personliga styrkor
 • ger kunskap om hur mitt beteende påverkar and
Konfliktlösning

Konfliktlösning – Jag och Du – att kliva utanför våra boxar

Metoden grundar sig på Martin Bubers bok från 1920-talet, Ich und Du. Den handlar om huruvida vi ser på människor som subjekt eller objekt och hur det påverkar oss och våra relationer.

Martin Buber har inspirerat Abinger Institut i USA som utifrån hans idéer har utvecklat en metod för människor att ”se eljest”. Att se på sig själv och på andra på ett nytt sätt, att se problem på ett nytt sätt och att se annorlunda lösningar på problem. Deras bok ”Leadership and self-deception” ligger till grund för den ena av de metoder för konfliktlösning och kommunikation som jag använder.

Non Violent Communication – NVC

Metoden kommer från den amerikanske psykologen Dr Marshall Rosenberg. På svenska kallas den ”Empatisk kommunikation” eller i dagligt tal, Giraffspråket. NVC utgår från att människor världen över har ungefär samma grundläggande behov. Om vi kan förstå våra egna och andras behov i en konfliktsituation ökar chanserna att vi kan hitta lösningar som fungerar för båda. Processen består av fyra steg som vi tränar med individer och grupper.

 • Steg 1 – Att observera utan att värdera
 • Steg 2 – Att identifiera sina känslor
 • Steg 3 – Att identifiera och uttrycka behov
 • Steg 4 – Att ge uttryck för en konkret önskan
Erbjudande

Kontakta mig så bjuder jag er som har ett delat teamledarskap på en samarbetsprofil där ni får ett test som visar hur ni kan ta ert delade ledarskap till nya höjder.

Kontakta oss

Om du har frågor eller funderingar, kontakta oss. Vi svarar inom kort.